Warunki gwarancji

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej). Udzielenie niniejszej gwarancji nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, a stanowi jedynie dodatkowe uprawnienie konsumenta.
Gwarancji udziela Cooling sp. z o.o. właściciel marki ENDORFY, adres: ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów („Gwarant”).

Warunki gwarancji:
1. Gwarancja niniejsza jest udzielona konsumentom oraz przedsiębiorcom na prawach konsumentów.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla nowych produktów marki Endorfy, zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uprawnienia gwarancyjne są realizowane na podstawie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT) umożliwiającego identyfikację produktu, daty zakupu produktu, danych sprzedawcy i opcjonalnie modelu produktu, numeru seryjnego lub innego oznaczenia indywidualizującego produkt.
4. Gwarant gwarantuje, że produkty marki Endorfy będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.
5. Gwarancja jest ważna przez okres wskazany w specyfikacji produktu lub na jego opakowaniu oraz w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszej gwarancji. Okres gwarancji jest obliczany od daty zakupu produktu widniejącej na dowodzie zakupu.
6. Uprawniony z gwarancji może żądać naprawy lub wymiany produktu. Gwarant może dokonać wymiany, gdy uprawniony żąda naprawy lub gwarant może dokonać naprawy, gdy uprawniony żąda wymiany, jeżeli sposób realizacji gwarancji wybrany przez uprawnionego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Gwarant może podjąć decyzję o realizacji gwarancji poprzez zwrot ceny zapłaconej za produkt za pośrednictwem sprzedawcy.
8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne i oprogramowanie układowe produktu. Gwarancja nie obejmuje działania oprogramowania dodatkowego, umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności produktu ani oprogramowania podmiotów trzecich.
9. Gwarant zastrzega sobie prawo do aktualizacji reklamowanego produktu do postaci aktualnie sprzedawanego produktu, np. poprzez aktualizację oprogramowania układowego lub wymianę części składowych na nowsze rewizje również, jeśli nie jest to bezpośrednio związane z wadą produktu.
10. Wymiana produktu na nowy i wolny od wad może być zrealizowana przez wymianę na taki sam model lub model podobny pod względem funkcjonalności, jakości oraz o nie gorszych parametrach (mogących jednak nieznacznie różnić się pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznych), w przypadku, gdy naprawa byłaby niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów.

Wyłączenia gwarancyjne
1. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
2. W przypadku rażąco nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, polegającego na nadużyciu prawa podmiotowego przez zgłaszającego, Gwarant może żądać od zgłaszającego reklamację naprawy szkody jaką poniósł w związku z nadużyciem prawa przez zgłaszającego. W szczególności Gwarant może żądać zwrotu kosztów dostawy i obsługi zgłoszenia.
3. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w odniesieniu do produktu, w którym stwierdzono:
a) korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi;
b) narażenie produktu na działanie czynnika zewnętrznego, np. ciepło, wilgoć, duże wahania temperatur, zanieczyszczenia (w tym dym tytoniowy, dym z e-papierosów, żywność, płyny), substancje chemiczne, przeciążenie, wyładowanie atmosferyczne, spięcie, zalanie itp.;
c) działanie siły wyższej, np.: burza, powódź, pożar, zalanie, plaga;
d) uszkodzenia mechaniczne będące wynikiem użytkowania lub wypadków i zdarzeń losowych (np. rysy, pęknięcia, odpryski). Wszelkie wady estetyczne jak zarysowania, pęknięcia, wady lakiernicze, mogą być uznane tylko gdy produkt jest nowy, bez śladów montażu i/lub użytkowania;
e) użytkowanie niewłaściwego oprogramowania, niedołączonego do produktu, w przypadku, gdy wynika to z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji).
f) nieautoryzowaną ingerencję, przeróbkę, naruszenie plomb gwarancyjnych, naruszenie naklejek (etykiet) z numerem seryjnym (jeśli występują).
g) nieprawidłową instalację lub montaż lub niewłaściwą konserwację i eksploatację (np. zasilenie urządzenia
prądem elektrycznym o nieprawidłowym napięciu);

Procedura realizacji gwarancji
1. Wszelkie reklamacje są obsługiwane wyłącznie przez system informatyczny online pod adresem endorfy.com/RMA.
2. Uprawniony z gwarancji zgłaszając reklamację wybiera preferowany sposób realizacji gwarancji: naprawa lub wymiana oraz wprowadza do systemu następujące informacje: model produktu, numer seryjny produktu, datę zakupu, kopię dokumentu sprzedaży, szczegółowy opis usterki, adres do zwrotu.
3. Uprawniony powinien zgłosić Gwarantowi wadę produktu w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, pod rygorem możliwości odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji.
4. Po weryfikacji poprawności zgłoszenia reklamacyjnego, serwis gwarancyjny może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumentację (w szczególności zdjęcia produktu), a następnie udzieli odpowiedzi i zaproponuje w ciągu 14 dni rozwiązanie problemu poprzez pomoc zdalną i/lub odbiór produktu na koszt gwaranta.
5. Gwarant dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia produktu do miejsca realizacji gwarancji lub udostępnienia produktu gwarantowi. W szczególnych przypadkach, w tym m.in. konieczności sprowadzenia części zamiennej lub produktu zza granicy termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o kolejne 14 dni.
6. Miejscem realizacji gwarancji jest siedziba serwisu Gwaranta pod adresem: COOLING sp. z o.o., ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów
7. Przesyłki wysłane do gwaranta przez korzystającego z uprawnień wynikających z gwarancji należy bezwzględnie oznaczyć w widocznym miejscu nadanym numerem reklamacji. Przesyłki bez umieszczonego w widocznym miejscu numeru reklamacji nie są przyjmowane.
8. Produkty odsyłane do serwisu gwarancyjnego powinny być kompletne. Odesłanie niekompletnego produktu może wydłużyć termin realizacji gwarancji lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu. Odmowa udostępnienia gwarantowi produktu podlegającego naprawie lub wymianie może wiązać się z uznaniem zgłoszenia reklamacyjnego za nieuzasadnione.

Lista gwarancyjna

Nazwa produktuKod produktuOkres gwarancji w miesiącach
ENDORFY Studio Boom ArmEY0A00524
ENDORFY Streaming Boom ArmEY0A00624
ENDORFY Pactum 4 1.5 gEY0C00324
ENDORFY Pactum 4 - 4 gEY0C00424
ENDORFY 124 PBTEY0E00124
ENDORFY PBT PuddingEY0E00224
ENDORFY PBT Pudding Onyx WhiteEY0E00324
ENDORFY Thock Palm RestEY0E00624
ENDORFY Thock 75% Palm RestEY0E00724
ENDORFY Thock TKL Palm RestEY0E00824
ENDORFY VIRO Plus USBEY1A00124
ENDORFY VIROEY1A00224
ENDORFY VIRO InfraEY1A00324
ENDORFY Viro Onyx WhiteEY1A00424
ENDORFY Viro Plus USB Onyx WhiteEY1A00524
ENDORFY SolumEY1B00124
ENDORFY Solum TEY1B00224
ENDORFY Solum Streaming TEY1B00324
ENDORFY Solum StreamingEY1B00424
ENDORFY Solum Streaming Onyx WhiteEY1B00524
ENDORFY AXIS StreamingEY1B00624
ENDORFY AXIS Streaming Onyx WhiteEY1B00724
ENDORFY Solum BroadcastEY1B00824
ENDORFY Solum StudioEY1B00924
ENDORFY Solum Voice SEY1B01324
ENDORFY Ventum 200 SolidEY2A00136
ENDORFY Ventum 200 AirEY2A00236
ENDORFY Signum 300 SolidEY2A00336
ENDORFY Signum 300 CoreEY2A00436
ENDORFY Signum 300 AirEY2A00536
ENDORFY Signum 300 ARGBEY2A00636
ENDORFY Regnum 400 AirEY2A00836
ENDORFY Regnum 400 ARGBEY2A00936
ENDORFY Arx 500 AirEY2A01024
ENDORFY Arx 500 ARGBEY2A01124
ENDORFY Arx 700 AirEY2A01224
ENDORFY Arx 700 ARGBEY2A01324
ENDORFY Ventum 200 ARGBEY2A01436
ENDORFY Spartan 5EY3A00172
ENDORFY Spartan 5 ARGBEY3A00272
ENDORFY Spartan 5 MAXEY3A00372
ENDORFY Spartan 5 MAX ARGBEY3A00472
ENDORFY Fera 5EY3A00572
ENDORFY Fera 5 Dual FanEY3A00672
ENDORFY Fera 5 ARGBEY3A00772
ENDORFY Fortis 5EY3A00872
ENDORFY Fortis 5 Dual FanEY3A00972
ENDORFY Fortis 5 ARGBEY3A01072
ENDORFY Navis F240EY3B00136
ENDORFY Navis F280EY3B00236
ENDORFY Navis F360EY3B00336
ENDORFY Navis F240 ARGBEY3B00436
ENDORFY Navis F280 ARGBEY3B00536
ENDORFY Navis F360 ARGBEY3B00636
ENDORFY Fluctus 120 PWMEY4A00172
ENDORFY Fluctus 120 PWM ARGBEY4A00272
ENDORFY Fluctus 140 PWMEY4A00372
ENDORFY Fluctus 140 PWM ARGBEY4A00472
ENDORFY Stratus 120 PWMEY4A00760
ENDORFY Stratus 120 PWM ARGBEY4A00860
ENDORFY Stratus 140 PWMEY4A01160
ENDORFY Stratus 140 PWM ARGBEY4A01260
ENDORFY Zephyr 120EY4A01736
ENDORFY Zephyr 80EY4A01936
ENDORFY Thock TKL BlueEY5A00124
ENDORFY Thock TKL BrownEY5A00224
ENDORFY Thock TKL RedEY5A00324
ENDORFY Thock TKL Pudding BlueEY5A00424
ENDORFY Thock TKL Pudding BrownEY5A00524
ENDORFY Thock TKL Pudding RedEY5A00624
ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White BlueEY5A00724
ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White BrownEY5A00824
ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White RedEY5A00924
ENDORFY Omnis BlueEY5A02824
ENDORFY Omnis BrownEY5A02924
ENDORFY Omnis RedEY5A03024
ENDORFY Omnis Pudding BlueEY5A03124
ENDORFY Omnis Pudding BrownEY5A03224
ENDORFY Omnis Pudding RedEY5A03324
ENDORFY Omnis Pudding Onyx White BlueEY5A03424
ENDORFY Omnis Pudding Onyx White BrownEY5A03524
ENDORFY Omnis Pudding Onyx White RedEY5A03624
ENDORFY Thock Compact Wireless BrownEY5A06724
ENDORFY Thock Compact Wireless RedEY5A06824
ENDORFY Thock Compact Wireless BlackEY5A06924
ENDORFY Thock Compact RedEY5A07124
ENDORFY Thock 75% Wireless RedEY5A07324
ENDORFY Thock 75% Wireless BlackEY5A07424
ENDORFY Thock 75% RedEY5A07624
ENDORFY Thock Wireless BrownEY5A07824
ENDORFY Thock Wireless RedEY5A07924
ENDORFY Thock TKL Wireless RedEY5A08024
ENDORFY Thock TKL Wireless BlackEY5A08124
ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White RedEY5A11824
ENDORFY Thock TKL Wireless Pudding RedEY5A11924
ENDORFY Thock Wireless Pudding Onyx White RedEY5A12024
ENDORFY Thock BlueEY5A12124
ENDORFY Thock BrownEY5A12224
ENDORFY Thock RedEY5A12324
ENDORFY Thock Compact Wireless NO RedEY5B00124
ENDORFY Thock TKL NO BrownEY5B00324
ENDORFY Thock TKL NO RedEY5B00424
ENDORFY Thock TKL Wireless NO BrownEY5B00524
ENDORFY Thock TKL Wireless NO RedEY5B00624
ENDORFY Thock 75% NO RedEY5B00724
ENDORFY Thock 75% Wireless NO BlackEY5B00824
ENDORFY Thock NO BrownEY5B00924
ENDORFY Thock NO RedEY5B01024
ENDORFY Thock Compact Wireless CZ RedEY5C00124
ENDORFY Thock TKL CZ BrownEY5C00324
ENDORFY Thock TKL CZ RedEY5C00424
ENDORFY Thock TKL Wireless CZ RedEY5C00524
ENDORFY Thock TKL Wireless CZ BrownEY5C00624
ENDORFY Thock 75% CZ RedEY5C00724
ENDORFY Thock 75% Wireless CZ BlackEY5C00824
ENDORFY Thock CZ RedEY5C00924
ENDORFY Thock CZ BrownEY5C01024
ENDORFY Thock Compact Wireless Pudding DE RedEY5D00124
ENDORFY Thock Compact Wireless Pudding DE BlackEY5D00224
ENDORFY Thock Compact Wireless Pudding Onyx White DE RedEY5D00324
ENDORFY Thock Compact Wireless Pudding Onyx White DE BlackEY5D00424
ENDORFY Thock TKL DE BrownEY5D00624
ENDORFY Thock TKL DE RedEY5D00724
ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White DE BrownEY5D01224
ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White DE RedEY5D01324
ENDORFY Thock TKL Wireless DE BrownEY5D01424
ENDORFY Thock TKL Wireless DE RedEY5D01524
ENDORFY Thock TKL Wireless Pudding DE BrownEY5D01624
ENDORFY Thock TKL Wireless Pudding DE RedEY5D01724
ENDORFY Thock 75% Wireless DE RedEY5D01824
ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding DE BlackEY5D01924
ENDORFY Thock 75% Wireless Pudding Onyx White DE BlackEY5D02024
ENDORFY Thock DE BrownEY5D02124
ENDORFY Thock DE RedEY5D02224
ENDORFY Thock Pudding DE BrownEY5D02324
ENDORFY Thock Pudding DE RedEY5D02424
ENDORFY Omnis DE RedEY5D02724
ENDORFY Omnis Pudding Onyx White DE BrownEY5D03224
ENDORFY Omnis Pudding Onyx White DE RedEY5D03324
ENDORFY Thock Compact Wireless HU RedEY5E00124
ENDORFY Thock TKL HU BrownEY5E00324
ENDORFY Thock TKL HU RedEY5E00424
ENDORFY Thock TKL Wireless HU BrownEY5E00524
ENDORFY Thock TKL Wireless HU RedEY5E00624
ENDORFY Thock 75% HU RedEY5E00724
ENDORFY Thock 75% Wireless HU BlackEY5E00824
ENDORFY Thock HU BrownEY5E00924
ENDORFY Thock HU RedEY5E01024
ENDORFY Thock TKL IT BrownEY5G00324
ENDORFY Thock TKL IT RedEY5G00424
ENDORFY Thock TKL Wireless IT BrownEY5G00524
ENDORFY Thock TKL Wireless IT RedEY5G00624
ENDORFY Thock 75% IT RedEY5G00724
ENDORFY Thock 75% Wireless IT BlackEY5G00824
ENDORFY Thock IT BrownEY5G00924
ENDORFY Thock IT RedEY5G01024
ENDORFY LIX PlusEY6A00124
ENDORFY LIXEY6A00224
ENDORFY LIX Plus Onyx WhiteEY6A00324
ENDORFY LIX Onyx WhiteEY6A00424
ENDORFY GEM PlusEY6A00524
ENDORFY GEMEY6A00624
ENDORFY LIX Plus WirelessEY6A00724
ENDORFY LIX WirelessEY6A00824
ENDORFY LIX Plus Onyx White WirelessEY6A00924
ENDORFY LIX Onyx White WirelessEY6A01024
ENDORFY GEM Plus Onyx WhiteEY6A01124
ENDORFY GEM Onyx WhiteEY6A01224
ENDORFY Gem Plus Wireless PAW3395EY6A01324
ENDORFY Gem Plus Wireless Onyx White PAW3395EY6A01524
ENDORFY Cordura Speed MEY6B00124
ENDORFY Cordura Speed LEY6B00224
ENDORFY Cordura Speed XLEY6B00324
ENDORFY Vero L5 Bronze 500 WEY7A00436
ENDORFY Vero L5 Bronze 600 WEY7A00536
ENDORFY Vero L5 Bronze 700 WEY7A00636
ENDORFY Supremo FM5 Gold 650 WEY7A00784
ENDORFY Supremo FM5 Gold 750 WEY7A00884
ENDORFY Supremo FM5 Gold 850 WEY7A00984
ENDORFY Supremo FM5 Gold 1000 WEY7A01084
ENDORFY Scrim BKEY8A00124
ENDORFY Scrim RDEY8A00224
ENDORFY Scrim YLEY8A00324
ENDORFY Scrim BK FEY8A00424
ENDORFY Meta BKEY8A00524
ENDORFY Meta RDEY8A00624
ENDORFY Scrim Onyx WhiteEY8A00724
ENDORFY Atlas SEY8E00124
ENDORFY Atlas L Electric Onyx WhiteEY8E00224
ENDORFY Atlas LEY8E00324
ENDORFY Atlas L ElectricEY8E00424
ENDORFY Atlas SingleEY8F00124
ENDORFY Atlas Single Onyx WhiteEY8F00224
ENDORFY Atlas DoubleEY8F00324
ENDORFY Floor Pad 120REY8G00124
ENDORFY Floor Pad 90SEY8G00224
ENDORFY Floor Pad 110CEY8G00324